Charakteristika zařízení


Název a sídlo organizační složky Statutárního města Zlína:

Středisko volného času – Ostrov radosti, Kotěrova 4395, Zlín
Organizační složka Statutárního města Zlín (SMZ) má odloučené pracoviště na adrese: M. Knesla 4056, Zlín

Středisko volného času (SVČ) je organizační složka SMZ zřízená v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a mládež z převážně sociálně znevýhodněného prostředí (rizikových skupin) s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času a tím působit především v oblasti nespecifické primární prevence rizikových projevů chování.

Středisko vzniklo v říjnu roku 1999, zřizovatelem je Statutární město Zlín. SVČ je zařízení pro zájmovou činnost, veškeré aktivity vycházejí z dobrovolnosti účastníků. Znamená to dobrovolnou účast dětí a mládeže nabízenou střediskem. Cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 6 – 17 let. Cílem našeho zařízení je poskytovat stále lepší možnosti pro aktivní seberealizaci a naplňování zájmů i potřeb co nejširšího okruhu dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit. Aktivity zajišťuje odborný pedagogický tým, který nadále prohlubuje své odborné znalosti a zkušenosti tím, že se neustále dále vzdělává.

Odloučené pracoviště Klub “Íčko“– integrace, inspirace, iniciativa – je koncipován jako operativní řešení aktuálních potřeb osob se zdravotním postižením v oblasti výběru vhodné náplně volného času. Umožňuje aktivní využití volného času zdravotně postiženým dětem, mládeži a dospělým. Tato zařízení – SVČ Kotěrova a Klub “Íčko“spolu velmi úzce spolupracují.