Odborná spolupráce


 • Dobrovolnické centrum ADRA Zlín, o. s.
 •          Smyslem dobrovolnického centra je získávat, vychovávat a zajišťovat dobrovolníky
           pro organizace a zařízení poskytující sociální služby v rámci Zlínského kraje.
           Umožňuje široké veřejnosti, aby se aktivně zapojila při péči o sociálně či zdravotně
           handicapované občany.


           Péče ve škole je určena dětem s mírnou až střední formou mentální retardace
           ve věku 6 až 15 let,
  které nemohou úspěšně zvládat učivo ZŠ. Stěžejním
           předmětem je pracovní vyučování,
  ve kterém se chlapci a děvčata připravují
           na vstup do odborných učilišť.    • Madio
     Základním cílem sdružení je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Provozuje informační, vzdělávací a poradenské služby školám, firmám a zájemcům z řad široké veřejnosti.

    Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem.


    Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně   organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.  


    Občanské sdružení ONYX se zabývá drogovou problematikou a poskytuje řadu služeb. Uživatelům drog a jejich rodičům nabízí odborné poradenství, krizovou intervenci, testy, výměnný servis, zprostředkování léčby apod. Pro školy organizuje preventivní aktivity a vzdělávání, exkurze, stáže, semináře aj.


    Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole.


    SVP DOMEK pomáhá dětem s výchovnými problémy, poruchami chování, které se potýkají s průběhem vývojových krizí v prepubertě až po dospělost i jejich rodinám. Mají zde ambulantní i pobytové oddělení.


    Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života - duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Činnost Unie Kompas je založena na křesťanských hodnotách a principech.


    Centrum vychází z křesťanských principů, jeho hlavním cílem je napomáhat při obnově manželského a rodinného života v zlínském regionu a celém národě.


    MP Zlín řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města Zlína, ale nelze opomenout i nesporné preventivní působení.


    Salesiánský klub mládeže (SKM) je občanské sdružení, které nabízí všem bez rozdílu původu, vyznání a náboženského přesvědčení smysluplné prožití volného času. SKM nabízí pravidelnou činnost v zájmových a sportovních kroužcích, nealkodiskotéky pro mládež, prázdninové tábory apod.

    Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Ve své činnosti navázalo na zkušenosti obdobných organizací v zahraničí a funguje jako doplněk státního systému sociální péče.