Právní rámec SVČ Ostrov radosti, organizační složky Statutárního města Zlína


Organizační složka Statutárního města Zlína je zřízena v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění výchovně vzdělávacích a socializačních aktivit pro neorganizované děti a mládež, s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času těmto skupinám obyvatel a tím působit především v oblasti primární prevence rizikových projevů chování.

Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.

Organizační složka hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele.

Organizační složka je povinna dodržovat veškeré platné zákony České republiky

Organizační složka je zřízena na dobu neurčitou.

 

Vyhlášky MŠMT ČR č.432/92 o střediscích volného času:

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění zákona č. 362/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2003 o experimentálním ověřování odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času č.j.: 15 951/2003-51 ze dne 1. července 2003, Věstník MŠMT, sešit 11/2003
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání č.j.: 15 952/2003-51 ze dne 2. července 2003.
 • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o zřízení komise k udělování oprávnění k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravě pracovníků s dětmi a mládeží č.j.: 15 953/2003-51
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 37 014/2005-25