Rasismus, xenofobie


Představ si, že bychom byli všichni naprosto stejní. Líbilo by se ti to?

Asi ne. A přece máme strach z lidí, které neznáme. Máme k nim předsudky, tedy nespravedlivě jim přisuzujeme vlastnosti, které nikdy neměli, a věci, které nikdy neudělali. Proč tomu tak je? Příčinou je strach ze všeho neznámého a cizího. Tomuto strachu říkáme xenofobie. Xenofobie je velmi nebezpečná. Je jako nemoc, pokud se jí nebráníme, můžeme hodně ublížit jiným i sobě. Existuje jen jeden lék na xenofobii a tím je poznávání cizího.

 

Xenofobie

Xenofobii charakterizují projevy odporu, nepřátelství, ale i nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího. Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury, tradici a projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům (přistěhovalcům), ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům, apod. Někdy je tento pojem užíván jako obecný termín pro rasismus, antisemitismus a nacionalismus. Stejně jako rasismus je předsudkem, který vytváří negativní názor bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.

 

Rasismus

Rasismus je názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé rasy (a rasové podtypy) podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů, apod. Slovo „rasismus“ se používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům „jiné rasy“. Rasismus bývá někdy podporován vědeckými i pseudovědeckými teoriemi, náboženstvím a tradovanými předsudky.

 

Rasa

V současné době převládají vědecké teorie, které rasu považují za přežitý termín bez reálného obsahu patřící k minulosti. Tyto teorie vnímají rasu jako „sociální konstrukt“ (společensky vytvořenou představu), která nemá své biologické opodstatnění. Přesto se pojem stále používá. Např.v anglickém jazyce a v anglosaských zemích, kde bývá užíván hlavně jako synonymum k výrazům „národ“, „národnost“, „etnikum“. Britské zákony definují rasu jako „skupinu osob, definovaných barvou, národností, etnicitou nebo národnostním původem“.

 

Etnikum

Velký sociologický slovník (r.v. 1996) definuje etnikum jako populace s následujícími rysy: Je převážně biologicky sebereprodukující, sdílí společné základní kulturní hodnoty, realizované ve zjevné jednotě v kulturních formách, tvoří jedno komunikační a interakční pole a příslušnost k této populaci se samoidentifikuje a je identifikována jinými.

 

Předsudek

Předsudek je přisuzování vlastností lidem dopředu, aniž bychom je znali.

 

Rasová diskriminace

Rasová diskriminace je chování, které znevýhodňuje práva jiného člověka z důvodu jeho etnického, národního nebo rasového původu.

 

Antisemitismus

Antisemitismus je zaujatost různého charakteru proti Židům, založená na jejich zkresleném obrazu, jako by byli zcela odlišní než ostatní lidé. Může se jednat o různé formy zaujatosti jako je omezování, ponižování, omezování v základních lidských právech (vyloučení ze společnosti, násilné chování, vysidlování, až vyvražďování). Nejstrašnějším projevem antisemitismu byla nacistická ideologie o čistotě rasy po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Během druhé světové války bylo v koncentračních táborech zavražděno 6 miliónů Židů.

 

Intolerance

Intolerance je nesnášenlivost, nedostatek úcty k jiným způsobům chování a jednání, nedostatek respektu k jinému přesvědčení či víře než je naše. Projevuje se zákazem odlišných způsobů chování či názorů než jsou naše vlastní. Může také znamenat, že se s některými lidmi nezachází odpovídajícím způsobem (např. kvůli sexuální orientaci).

 

Nacionalismus

Nacionalismus je politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa, upřednostňují národnostní princip před občanským. Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a je těžké jasně oddělit, kde končí vlastenectví, které je považované za pozitivní a začíná nacionalismus. Proto bývá považován za nejproblematičtější odrůdu extremismu. Nacionalisté odmítají rovné uplatňování lidských a občanských práv a v jejich programech se objevují otevřené nebo skryté prvky rasismu, xenofobie a antisemitismu.

 

Zajímavé odkazy k tématu:

 

Použité zdroje