Užívání návykových látek


DROGA (omamná či psychotropní látka) = NÁVYKOVÁ LÁTKA

z anglického slova drug – léčivo všeho druhu

V širokém slova smyslu, je možné říct, že je to látka, která mění psychický stav člověka, která se užívá k jinému účelu než k léčení a má schopnost vyvolat závislost.

CO JSOU TO NÁVYKOVÉ LÁTKY?

Návykové látky jsou pojmem pro řadu látek, které jsou schopny ovlivňovat naše vnímání, chování.

Užívání návykové látky může vést k závislosti. Častěji slýcháváme pojem drogy.

Drogy není třeba rozlišovat  podle síly účinku na lehké a tvrdé, přestože se toto rozlišení ujalo ve společnosti. Účinek drog na organismus je velmi individuální (působí na každého různě) a i tzv. lehká droga je schopna organismus vážně poškodit. Také je potřeba zohlednit i společenské dopady jednotlivých návykových látek, jak na samotného uživatele, tak i na jeho okolí.

V tomto směru patří alkohol k velmi „tvrdým“ drogám.

 Psychotropní látka

je látka, která působí na psychiku člověka, ovlivňuje jeho smyslového vnímání a prožívání okolí i sebe sama (např. pocit pohody, zvýšené sebevědomí a pocit výborného tělesného stavu) způsobené např. drogami, včetně alkoholu, nikotinu a některými čaji, ale také eroticko-sexuálními zážitky, působením hormonů apod.

Omamná látka, narkotikum

= chemická látka navozující útlum, poruchu vědomí a necitlivost k bolesti (analgesii). Tento termín se většinou požívá pro opiáty a opioidy. V běžné řeči a v právní terminologii některých zemí je často nepřesně používán a označují se jím všechny ilegální (nezákonné) drogy, bez ohledu na jejich farmakologické (léčivé) vlastnosti. V ČR zákon hovoří o „omamných a psychotropních látkách“ (OPL).

Definice drogové závislosti - toxikománie:

drogová závislost je stav duševní i tělesné závislosti na drogách užívaných trvale a dlouhodobě se škodlivými důsledky jak pro jedince (toxikomana, uživatele návykových látek), tak pro společnost.
Závislost se vytváří na jednu drogu (monotoxikomanie), například na alkohol, nebo na několik drog (polytoxikomanie), například na alkohol a sedativa.

Typická je tendence pokračovat za všech okolností a zvyšovat dávku.

Přeruší-li se příjem látky, objeví se odvykací příznaky, dalším užitím návykové látky odvykací příznaky zmizí. Drogová závislost postihuje toxikomana psychicky (vede k poruchám psychickým, intelektuálních schopností a společenských vztahů) i tělesně (dochází k poškození jater, krvetvorby, srdce a oběhového systému, k ztrátě svalové hmoty, a nezdravému zhubnutí).

 

Psychická závislost – psychická složka závislosti

je duševní stav vzniklý užíváním drogy, který se proje­vuje přáním drogu opět užít. Psychická závislost na droze je vlastně často závislostí na některé okolnosti, které požívání drogy provázejí (jistá společnost, doba, prostředí, forma drogy nebo rituál spojený s jejím užitím). Teoreticky, je-li přerušeno podávání drogy, neměly by se dostavovat žádné tělesné odvykací příznaky a při užívání není potřeba zvyšovat dávky.

Fyzická závislost – fyzická složka závislosti

Pokud se droga užívá zpravidla dlouhodobě a ve vyšších dávkách, může si tělo vytvořit závislost na jejím dodání do těla, to znamená, že organismus zahrne tuto drogu do své látkové výměny. Pokud se přeruší dodání této drogy, nastanou obvykle odvykacími příznaky, které vedou narkomana k pokusu získat drogu za každou cenu. Odvykací příznaky mohou být i příčinou úmrtí. Fyzickou závislost  dnes dokážeme léčit – organismus od drog vyčistit - detoxifikace

Detoxifikace

= trvá od několika dnů do několika týdnů a probíhá buď v nemocnici pod lékařským dohledem  nebo za určitých okolností ji může uživatel návykových látek zvládnout doma s podporou přátel a rodiny

Odvykací příznaky

= abastinenčí příznaky,= odvykací syndrom= lidově absťák

Soubor různě závažných příznaků, které se objevují po vysazení nebo snížení dávek drogy, která byla užívána opakovaně, dlouhodobě a/nebo ve vysokých dávkách. Přítomnost odvykacích příznaků je jedním z kritérií pro diagnózu závislosti.

 

Návykové látky a zákony české republiky

Užívání návykových látek není v České republice trestné = protizákonné = ilegální

Trestné však je, když někdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor (výchozí látka, ze které se vyrábí droga) nebo jed. Za takovouto protizákonní činnost hrozí různé trestní postihy, zejména peněžitý trest, odnětí svobody nebo propadnutí majetku. Výše trestu je přesně vymezena v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) nebo v zákonu o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.) a posuzuje se závažnost daného protizákonného činu.

 Pokud se někdo výše popsaného činu dopustí vůči dítěti (do 15-ti let) a nebo mladistvému (do 18-ti let) jsou tresty přísnější, tvrdší a vyšší.

Jak je to nově od ledna 2010 s pěstováním konopí (marihuany)?

Taktéž je v ČR protizákonné pro vlastní potřebu přechovávat v množství větším než malém omamnou látku konopí – marihuanu , pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC). Kdo tak učiní může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Pěstování malého množství konopí, hub nebo jiných rostlin pro vlastní potřebu je
od 1. 1. 2010 postihováno podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. § 30. Hrozí pokuta až do výše  15 000 Kč.